LE BARZELLETTE DELLO “SCENZIATO”: INCONTRO ALL’INFERNO

Ddu morti si ‘ncuntrunu o ‘nfernu, uno ‘nci dumanda a l’autru:
– “Ma tu i chi morti murìsti?”
– “Jeu murìa congelatu e tu?”
– “E chi po sapiri! Murìa i cuntintizza!”
– ” I cuntintizza? … E ora si mori puru i cuntintizza?”
– “Ti spiegu. Siccomu pinzava chi me mugghieri mi cornificava, nu jornu turnai prima du lavuru mi viu si si tiniva veramenti a caccunu. Effettivamenti a truvàia a nura ‘nto lettu cusì mi mintìa mi girìu casa casa mi trovu l’amanti. Vardàia ‘nta cucina, ‘nto bagnu, sutta o lettu, ‘nta l’armadiu, ‘nto sgabbuzzinu, non truvàia a nuddhu e a cuntintizza fu tanta cu cori non resistiu ed eppi n’infartu chi mi tagghiau!”
– Cumpari si nu stortazzu ‘mbardatu. S’avissi japrutu u congelatori a st’ura non erumu ccà nuddhu ri dui!”