U MANDAGGHIU

Tempu arretu, pi sarbari i casi di latri, a genti usava nu chiavuni quandu nesciva, quandu era intra, i notti speciarmenti, assicurava porta e finesci cu mandagghiu.

Na cosa semplici, i lignu, chi non c’era bisogni i masciu Carmelu pu bisognu.

Com’era ‘u mandagghiu?

Aviva a forma du troncu da piramidi rettangulare, carcunu chi non canusci a geometria dici trapezoidale. Sbagliatu: u trapeziu avi du dimensioni, mentri ‘u mandagghiu avi tri dimensioni: larghizza, lunghizza e artizza.

Pirchi vi cunsigghiu ‘u mandagghiu.

I nu pocu i tempi a sta parti, i latri diventaru ‘ntilligenti: bbandunaru u pedi i porcu, ora usunu chiavi speciali, chiavi burgari, ora i malavita trasunu ‘nte casi senza forzari a porta, e si ‘ndi vannu senza salutari.

Ma, scusati, ne liggiti i giurnali?

Pigghiati a “Gazzetta du sud, du 30 agustu i chi st’annu. A pag. 29, dici: In aumento le abitazioni svaligiate con la tecnica della “chiave bulgara”. Cu tecnica supraffina, georgiani, ma anche bulgari, romeni, polacchi e slavi rinesciunu in pochi sicundi, cu a “key bumping” (chiavi limata) mi iaprunu puru i serraturi di porti corazzati.

Tornamu o mandagghiu, sentiti a mmia!

 

 

Tratto da: “U Mandagghiu” ( cultura, sport, attualità – periodico mosorrofano) anno I, n°1

Direzione e Redazione 89133 Reggio Calabria, viale Pio XI, Dir. Tortorella,14 tel. 0965 57254.

Direttore: Pasquale Nucara