SANTA MARIA DI PORZI (RITO DI ADDIO)

Santa Maria di Porzi,
Santa Maria di Porzi,
O gran Riggina
la Vergini bella

Chi cumparistuvu a menzu a du’ fiumari;
e la cumparzi na chiesolina
e tantu bella chi sbrenduliava.

Miraculu di Diu chilla matina!
Lu so’ massaru lu iencu cercava:
vaii e lu rriva ncrinatu a la spina
e ndinocchiuni la Cruci adurava.

La Cruci diventau supra la cima,
lu iencu ndinocchiuni l’adurava
di ogghiu diventau na giarra china,
comu nu puzzu d’acqua chi assummava.

Romiti chi serviti ssa Riggina,
servitila di cori ca ndi paga,
ca ndavi nguentu e puru medicina
e medicina chi ogni piaga sana.